Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23702532

4. Місцезнаходження

Київська, Сквирський р-н, 09025, с.Безпечна, вул. Ордаша, 19

5. Міжміський код, телефон та факс

0444942590 0444942590

6. Електронна поштова адреса

[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81   28.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента немає; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацi; iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; iнформацiя щодо прийняття будь-яких рiшень про надання або попереднього надання на вчинення будь-яких значних правочинiв вiдсутня в зв'язку з тим що рiшення не приймалися; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №657860
3. Дата проведення державної реєстрації
24.07.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
124000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
133
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМIЩЕННЯ IНФОРМАЦIЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ I ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДIЯЛЬНIСТЬ
62.01 [2010]Комп'ютерне програмування
62.09 [2010]Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
260063059
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
2600523059

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пранов Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, лютий 2014- квiтень 2014: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2016 строком до 04.02.2018 р. включно.
9) Опис
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 16.02.2016 року строком до 04.02.2018 р. включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 15.02.2016 року, протокол № 4 вiд 15.02.2016 року.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богданов Вiталiй Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту iнформацiйних технологiй в ВАТ Банк "ТРАСТ"; координатор служб IТ в регiонах, начальник управлфння архiтектури та бiзнес-аналiзу, начальник управлiння стратегiчного планування, архiтектури та методологiї IТ, начальник управлiння бiзнес-аналiзу та методологiї в ПАТ "Промiнвестбанк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.02.2015 строком на три роки до 03.02.2017 року включно.
9) Опис
Призначено 05.02.2014 року з 05.02.2014 року строком на три роки до 03.02.2017 року включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства 05.02.2014 року, протокол № 3 вiд 05.02.2014 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лейбук Юрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.03.2007-28.09.2015 – заступник головного бухгалтера ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iменi М.П. Загороднього, 05.05.2015-31.12.2015 – бухгалтер департаменту бухгалтерської звiтностi АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом), 01.01.2016-01.06.2016 – бухгалтер бухгалтерiї фiнансової служби АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до Наказу Першого заступника Голови Правлiння вiд 01.06.2016 №289-кадр Лейбука Юрiя Михайловича (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) з 02.06.2016 року на невизначений термiн призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої ним заяви. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась.*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Геннадiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сошинська Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лютий 2008 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сошинська Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александрович Iрина Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016 Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 27.04.2016р.) *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Астахов Руслан Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: березень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», червень 2015 – по теперiшнiй час – радник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорний Юрiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: вересень 2008-сiчень 2012 – ТОВ «Концепт Девелопмент», виконавчий директор, директор; лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлюєв Максим Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: до 05.06.2015 начальник управлiння адмiнiстрування акцiонерного капiталу АБ "УКРГАЗБАНК", з 01.07.2015 по 07.12.2015 - заступник начальнiка фiнансово-буджетного департаменту, з 08.12.2015 до 06.12.2015 року Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансових питань АТ "УКРКАРТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.12.2015 06.12.2018 року включно.
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2015 року (протокол №39 вiд 07.12.2015 року) Шлюєва Максима Євгенiйовича обрано членом Правлiння Товариства з 08.12.2015 року строком по 06.12.2018 року включно. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович н/д н/д н/д 5 0.00004032258 5 0 0 0
Усього 5 0.00004032258 5 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" 315111692 03186 Київська - м. Київ вул. Єреванська, буд. 1 3099483 24.9958 24.9958 3099483 0 0 0
ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "КОМФОРТНЕ МIСТО") 35623813 04209 Київська - м. Київ вул. Лебединська, буд. 6 2958924 23.8623 23.8623 2958924 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСГ "ЖИТТЯ" 32671047 01025 Київська - мiсто Київ вулиця Велика Житомирська, будинок 24 лiт.А 2564588 20.6822 20.6822 2564588 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВIТ КАПIТАЛУ" 35138291 03150 Київська - мiсто Київ вулиця Червоноармiйська, будинок 114 2794857 22.5392 22.5392 2794857 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Усього 11417852 92.079451612903 92.079451612903 11417852 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 93.1954
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 4. Про звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових (трудових) договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 17. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 18. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 19. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 20. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Прийнято наступнi рашення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на рiчних загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 2.1. Косова В'ячеслава Вiкторовича. 2.2. Антонюк Марину Олексiївну. 3. Обрати Косова В'ячеслава Вiкторовича головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" у складi: 1.1. Голова зборiв - Полiщук Геннадiй Миколайович. 1.2. Секретар зборiв - Крисевич Сергiй Олексiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Правлiння АТ "УКРКАРТ" за 2015 рiк. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" за 2015 рiк. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за пiдсумками 2015-го фiнансового року та достовiрностi фiнансової звiтностi станом на 1 сiчня 2016 року. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчний звiт АТ "УКРКАРТ" за 2015 рiк. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Взяти до вiдома, що за пiдсумками 2015 року АТ "УКРКАРТ" зазнав збиткiв у сумi 6 441 891,50 грн. У зв'язку з цим, розподiл прибутку (через його вiдсутнiсть) не здiйснювати. 2. Взяти до вiдома, що у 2015 роцi АТ "УКРКАРТ" було здiйснено коригування витрат шляхом зменшення фiнансового результату 2014 року у сумi 839 583,33 грн. 3. У зв`язку з вiдсутнiстю у АТ "УКРКАРТ" джерел, передбачених законодавством та статутом АТ "УКРКАРТ" для виплати дивiдендiв за пiдсумками 2015 року, виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями за пiдсумками 2015 року не здiйснювати. 4. Спрямувати на покриття збиткiв АТ "УКРКАРТ" кошти резервного капiталу АТ "УКРКАРТ" у сумi 7 281 474,83 грн. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Припинити з 26.04.2016 повноваження членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ": 1.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СВIТ КАПIТАЛУ" (код за ЄДРПОУ 35138291). 1.2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УСГ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ 32671047). 1.3. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 31511692). ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити з 26.04.2016 кiлькiсний склад Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" у кiлькостi 3 (три) особи. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати до складу Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" таких осiб: 1.1. Астахов Руслан Володимирович - представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УСГ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ 32671047). 1.2. Полiщук Геннадiй Миколайович - представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 35623813). 1.3. Чорний Юрiй Борисович - представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СВIТ КАПIТАЛУ" (код за ЄДРПОУ 35138291). ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити основнi умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ": 1.1. Строк дiї повноважень членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" складає 3 (три) роки - по 25.04.2019 включно. 1.2. За виконання Головою Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" покладених на нього Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Наглядову раду АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдним цивiльно-правовим договором функцiй Голови Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" йому сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податкiв, у розмiрi 50 000,00 грн. на мiсяць. 1.3. Iншi члени Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" виконують покладенi на них Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Наглядову раду АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi. 1.4. Членам Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" вiдшкодовуються документально пiдтвердженi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю у якостi членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ", у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивiльно-правовими договорами. 2. Обрати Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписувати вiд iменi АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ". 3. У разi переобрання Голови Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" та/або замiни акцiонерами АТ "УКРКАРТ" своїх представникiв у складi Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори укладаються на вищезазначених умовах. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Припинити з 26.04.2016 повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" Александрович Iрини Олегiвни та Ковальова Вiктора Михайловича. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити з 26.04.2016 кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" у кiлькостi 2 (двi) особи. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" таких осiб: 1.1. Александрович Iрину Олегiвну. 1.2. Сошинську Наталiю Iванiвну. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити основнi умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 1.1. Строк дiї повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" складає 3 (три) роки - по 25.04.2019 року включно. 1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" виконують покладенi на них Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ", у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). 2. Обрати Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ШIСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" та, враховуючи цi змiни, затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" у новiй редакцiї та надати його для державної реєстрацiї у порядку, встановленому законодавством України. 2. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" Полiщука Геннадiя Миколайовича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА". ПО СIМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 26.12.2015 (протокол №24/2015). ПО ВIСIМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, змiни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 26.12.2015 (протокол №24/2015). ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 26.12.2015 (протокол №24/2015). ПО ДВАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, змiни до Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 26.12.2015 (протокол №24/2015).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
01.10.2010 №461/10/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2400000 24000000 19.3548
Опис Приватне розмiщення , Свiдоцтво видане 18.05.2011р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 
26.11.2015 №140/1/2015-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 10000000 100000000 80.6452
Опис Приватне розмiщення, Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю видане 26.11.2015р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19292 16493 0 0 19292 16493
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 18448 14401 0 0 18448 14401
транспортні засоби 139 1446 0 0 139 1446
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 705 646 0 0 705 646
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19292 16493 0 0 19292 16493
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 35102 тис. грн., сума нарахованого зносу 18609 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 176058 173460
Статутний капітал (тис. грн.) 124000 24000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 124000 24000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(176058.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(124000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 581 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16091 X X
Усього зобов'язань X 16672 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
10.02.2016 11.02.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.02.2016 16.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2016 27.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.2016 02.06.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4026 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 192 П 000192 30.01.2014 05.07.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 4 3
3 2014 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) н/д

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 28

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Належна квалiфiкацiя , досвiд та бездоганна репутацiя. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї. X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Кодекс корпоративного управлiння

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 08.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи корпоративного управлiння дотримуються

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
Територія   за КОАТУУ 3224082102
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 63.11
Середня кількість працівників 133  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 09025 Київська область Сквирський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19, т.0444942590  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29547 24780 0
первісна вартість 1001 48383 48525 0
накопичена амортизація 1002 18836 23745 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 27 12 0
Основні засоби: 1010 19292 16493 0
первісна вартість 1011 34518 35102 0
знос 1012 15226 18609 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 100037 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 452 3 0
Відстрочені податкові активи 1045 393 158 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095497111414830
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4066 3507 0
Виробничі запаси 1101 1806 1063 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 2260 2444 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6940 8231 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

12391

32005

0
з бюджетом 1135 3683 2168 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3600 2168 0
з нарахованих доходів 1140 52 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 100724 1219 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2210 2210 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3464 1034 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3464 1034 0
Витрати майбутніх періодів 1170 271 727 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 260 146 0
Усього за розділом II1195134061512470
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13001837721927300

 

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24000 124000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 25393 25393 0
Додатковий капітал 1410 100000 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 31348 24067 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7281 2598 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I14951734601760580
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 48 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15954800
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6386 6146 0
за розрахунками з бюджетом 1620 394 581 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2 182 0
за розрахунками з оплати праці 1630 90 925 0
за одержаними авансами 1635 1361 1406 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 2167 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2031 5265 0
Усього за розділом IІІ169510264166720
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс19001837721927300

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 79040 71011
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7701 ) ( 7010 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток

2090

71339

64001
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 841 801
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 50217 ) ( 34798 )
Витрати на збут 2150 ( 14469 ) ( 14468 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1917 ) ( 3608 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

5577

11928
збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 71 1455
Інші доходи 2240 32 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 37 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1963 ) ( 17783 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

3717

0
збиток 2295 ( 0 ) ( 4437 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1119 -2004
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2598

0
збиток 2355 ( 0 ) ( 6441 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 11736
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування2450011736
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування2460011736
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246525985295

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 3371 618
Витрати на оплату праці 2505 26016 17705
Відрахування на соціальні заходи 2510 5211 4883
Амортизація 2515 9814 6716
Інші операційні витрати 2520 29892 22827
Разом25507430452749

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 11853552 2400000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 11853552 2400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.2191748 -2.68375
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.2191748 -2.68375
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

90032

84135
Повернення податків і зборів 3005 564 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 99 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 847 1361
Надходження від повернення авансів 3020 245 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 35 173
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 40 93
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1718 267
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 36590 )

( 22057 )
Праці 3105 ( 18757 ) ( 15184 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4678 ) ( 5674 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9523 ) ( 22137 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 9116 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4996 ) ( 9510 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4527 ) ( 3511 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 434 ) ( 112421 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 46 ) ( 185 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1905 ) ( 17783 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2158 ) ( 4449 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319519489-113861
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 560 235
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 123 1778
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 7980 795
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 2210 )
необоротних активів 3260 ( 3354 ) ( 6779 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 27243 ) ( 1873 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-21934-8054
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 100000
Отримання позик 3305 0 45412
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 45412
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 37 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395099963
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-2445-21952
Залишок коштів на початок року 3405 3464 25374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 15 42
Залишок коштів на кінець року 3415 1034 3464

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500        
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521        
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522        
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523        
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524        
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526        
Фінансові витрати 3540 X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
Збільшення (зменшення) запасів 3551        
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552        
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553        
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554        
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556        
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557        
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564        
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566        
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567        
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X  
Сплачені відсотки 3585 X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200   X   X
необоротних активів 3205   X   X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215   X   X
дивідендів 3220   X   X
Надходження від деривативів 3225   X   X
Надходження від погашення позик 3230   X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235   X   X
Інші надходження 3250   X   X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X   X ( )
необоротних активів 3260 X   X  
Виплати за деривативами 3270 X   X  
Витрачання на надання позик 3275 X   X  
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X   X  
Інші платежі 3290 X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295    
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300   X   X
Отримання позик 3305   X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   X   X
Інші надходження 3340   X   X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X   X  
Погашення позик 3350 X   X  
Сплату дивідендів 3355 X   X  
Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X  
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X  
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X  
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X  
Інші платежі 3390 X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395    
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400    
Залишок коштів на початок року 3405   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

 

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000240002539310000031348-728100173460
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року4095240002539310000031348-728100173460
Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000002598002598
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 100000 0 -100000 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 -7281 7281 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42951000000-100000-72819879002598
Залишок на кінець року430012400025393024067259800176058

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович