Рішення,

прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» 

  

Дата проведення загальних зборів: 29 травня 2017 року

Місце проведення загальних зборів: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ході поточної господарської діяльності.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.05.2017 у кількості 2 (дві) особи.

 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

  1. Антонюк Марину Олексіївну.

  2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

 3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати:

 1. Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Поліщука Геннадія Миколайовича

 2. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Шлюєва Максима Євгенійовича.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

 1. Погодити участь Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.

 2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 2017 року значних правочинів на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, пов’язаних з участю Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.

 3. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, у розмірі 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн. 00 коп.

 4. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це рішенням Наглядової ради Товариства та/або довіреністю, виданою Головою Правління, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 3 цього рішення.

В.о.Голови Правління Товариства М.Є. Шлюєв