Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   16.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у 33 "Вiдомостi НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 16.02.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.02.2016 припинено повноваження Голова Правлiння Нехом'яж Сергiй Олексiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Нехом'яж Сергiй Олексiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 16.02.2016 р.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 14.04.2015 року по 15.02.2016 року включно.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 15.02.2016 року, протокол № 4 вiд 15.02.2016 року, в зв'язку з заявою Нехом'яжа Сергiя Олексiйовича.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано Голоав Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович н/д н/д
н/д
4e-05
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 16.02.2016 року строком до 04.02.2018 р. включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, лютий 2014- квiтень 2014: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 15.02.2016 року, протокол № 4 вiд 15.02.2016 року.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.